Regulamin Promocji Każda kawa 50%

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki organizacji promocji pod nazwą „Kupon rabatowy -50% na każdą kawę” (dalej: „Promocja”).

1.2. Organizatorem Promocji jest Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226, BDO 000120163, kapitał zakładowy: 8 197 818,00 zł wpłacony w całości (dalej: „Organizator”).

1.3. Uczestnik Promocji otrzymuje kupon rabatowy uprawniający do otrzymania kawy małej 60 ml, kawy średniej 210 ml oraz kawy dużej 420 ml w cenie -50% („Kupon”). Kupon uprawnia do skorzystania z Promocji na stacji paliw AVIA prowadzącej Promocję.
1.4. Promocja jest prowadzona wyłącznie na stacji paliw AVIA Sokołów Podlaski, adres ul. Węgrowska 3E, 08-300 Sokołów Podlaski (dalej: „Stacja Paliw prowadząca Promocję”)

1.5. Promocja obowiązuje wyłącznie w dniach Od 08.03.2024 do 31.03.2024 r. (dalej „Okres promocyjny”).
1.6. Promocja, o której mowa w 1.1. nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami udzielanymi na stacjach paliw.

§2
PROWADZENIA PROMOCJI 

2.1. Przedmiotem Promocji jest możliwość uzyskania w Okresie promocyjnym na Stacji Paliw prowadzącej Promocję rabatu – 50% na gorący napój kawowy o pojemnościach 60, 210 i 420 ml z oferty Eat&Go.

2.2.  Rabat w wysokości -50% na każdą kawę przysługuje tylko po przekazaniu sprzedawcy Kuponu.

2.3.  Uczestnikowi Promocji nie przysługuje roszczenie o wpłatę równowartości w pieniądzu rabatu,

2.4. Promocja nie obejmuje transakcji z wykorzystaniem kart flotowych.

§3
REKLAMACJE

3.1.Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją pomocji rozpatrywane będą przez własciwy w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego sąd powszechny.
3.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w drodze pisemnej listem poleconym na adres Organizatora lub poprzez adres e-mail: marketing@unimot.pl najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2024 r.
3.3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Zgłaszającego zgodnie z wybraną formą kontaktu (np. adres korespondencyjny lub adres e-mail), wraz z opisem podstaw reklamacji.
3.4. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni liczonych od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie (jeżeli przekaże Organizatorowi numer telefonu) lub korespondencyjnie z wykorzystaniem podanych danych adresowych.

§4
DANE OSOBOWE

4.1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w związku z procesem reklamacyjnym i obejmują wyłącznie informacje, które Uczestnik przekaże w piśmie reklamacyjnym.
4.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226, BDO 000120163. 4.3. Kontakt z Administratorem może nastąpić poprzez specjalnie ustanowiony adres e-mail: odo1@unimot.pl.
4.4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny Organizatora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a następnie do momentu wygaśnięcia ewentualnych wzajemnych roszczeń.
4.6. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Wyliczone prawa można zrealizować w drodze kontaktu poprzez adres e-mail: odo1@unimot.pl.
4.7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
4.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem przyjęcia oraz rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.aviastacjapaliw.pl oraz na stacji paliw, na terenie której prowadzona jest Promocja.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z tym, że późniejsza zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na nabyte dotychczas uprawnienia Uczestnika.
5.3.  Udział w Promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.
5.4.  W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu: 08.03.2024 r. i obowiązuje do dnia zakończenia okresu reklamacyjnego.