Regulamin Promocji Paliwo PB 95 i ON 4,99 zł/l

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki organizacji promocji pod nazwą „Paliwo PB 95 i ON za 4,99 zł/l” (dalej: „Promocja”).

1.2. Organizatorem Promocji jest Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226, BDO 000120163, kapitał zakładowy: 8 197 818,00 zł wpłacony w całości (dalej: „Organizator”).

1.3. Uczestnik Promocji otrzymuje możliwość zatankowania jednego samochodu maksymalnie 50 l paliwa PB95 albo ON za cenę 4,99 zł/l. (dalej: „Promocja”).
1.4. Promocja jest prowadzona wyłącznie na stacji paliw AVIA Sokołów Podlaski ul. Węgrowska 3E, 08-300 Sokołów Podlaski (dalej: „Stacja Paliw prowadząca Promocję”).

1.5. Promocja obowiązuje wyłącznie w dniu 7.03.2024 w godzinach 16:0-18:00 (dalej: „Okres promocyjny”).
1.6. Promocja, o której mowa w 1.1. nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami udzielanymi na stacjach paliw.

§2
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

2.1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zatankowania w Okresie promocyjnym na Stacji Paliw prowadzącej Promocję jednorazowo, jednego samochodu paliwem PB95 albo ON za cenę 4,99/l.
2.2. Tankowanie, które przekroczy 50l, będzie rozliczane w standardowej cenie paliwa, obowiązującego na stacji.
2.3. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje roszczenie o wpłatę równowartości w pieniądzu rabatu, jak również roszczenia o zamianę rabatu na jakiekolwiek inne towary lub usługi.
2.4. Promocja nie obejmuje transakcji z wykorzystaniem kart flotowych.
2.5. Promocja nie obejmuje transakcji opłacanych aplikacją SPARK.

§3
REKLAMACJE

3.1. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją promocji rozpatrywane będą przez właściwy w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego sąd powszechny.
3.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w drodze pisemnej listem poleconym na adres Organizatora lub poprzez adres e-mail: marketing@unimot.pl najpóźniej do dnia 30  marca 2024 r.
3.3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Zgłaszającego zgodnie z wybraną formą kontaktu (np. adres korespondencyjny lub adres e-mail), wraz z opisem podstaw reklamacji.
3.4. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni liczonych od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie (jeżeli przekaże Organizatorowi numer telefonu) lub korespondencyjnie z wykorzystaniem podanych danych adresowych.

§4
DANE OSOBOWE

4.1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w związku z procesem reklamacyjnym i obejmują wyłącznie informacje, które Uczestnik przekaże w piśmie reklamacyjnym.
4.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226, BDO 000120163. 4.3. Kontakt z Administratorem może nastąpić poprzez specjalnie ustanowiony adres e-mail: odo1@unimot.pl.
4.4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny Organizatora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a następnie do momentu wygaśnięcia ewentualnych wzajemnych roszczeń.
4.6. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Wyliczone prawa można zrealizować w drodze kontaktu poprzez adres e-mail: odo1@unimot.pl.
4.7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
4.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem przyjęcia oraz rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.aviastacjapaliw.pl oraz na stacji paliw, na której terenie prowadzona jest Promocja.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z tym że późniejsza zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na nabyte dotychczas uprawnienia Uczestnika.
5.3.  Udział w Promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.
5.4.  W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu: 08.03.2024 r. i obowiązuje do dnia zakończenia okresu reklamacyjnego.